• Volgens SETA en NAMB regulasies mag geen leerling se praktiese werkstyd buite die grense van Suid-Afrika plaasvind nie.
 • Die relevante SETA en NAMB werkplekgoedkeuring vir die betrokke ambag is ‘n voorvereiste om ‘n leerlingkontrak te kan registreer.
 • ‘n Leerling se praktiese werkstyd by ‘n werkgewer sal slegs geldig wees indien die werkgewer die SETA en NAMB werkplekgoedkeuring vir sy betrokke ambag het.
 • Ajani se opleidingsverskaffer is ‘n merSETA geakkrediteerde opleidingsinstansie. Vir hierdie rede mag Ajani volgens wetgewing wat onder die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding sorteer, slegs studente by werkgewers plaas wat merSETA en NAMB werkplekgoedkeuring het, of by werkgewers wie se SETA’s ‘n MOU na die merSETA toe het byvoorbeeld die Agriseta, Foodbevseta, TETA en W&R.
Ajani se opleidingsverskaffer het onlangs hul aansoeke om CETA en EWSETA akkreditasie ingedien en sal binnekort studente by hierdie SETA werkgewers ook kan plaas.
 • Volgens die merSETA mag ‘n leerlingkontrak slegs 6 maande terug gedateer word. Dit beteken die NAMB/SETA-leerlingkontrak moet binne hierdie tydperk geregistreer word. Hierdie mag verskil van SETA tot SETA.
 • Indien ‘n leerling by ‘n werkgewer werksaam is wat aansoek gedoen het vir die vereiste SETA en NAMB werkplekgoedkeuring, moet die begindatum eers bepaal word wanneer die goedkeuring afgehandel is. Die kontrak moet eers wanneer die werkplek goedgekeur is, teruggedateer word. Hierdie mag verskil van SETA tot SETA.
 • Indien ‘n student ‘n onderhoud/werksaanbod wat deur Ajani gereël is van die hand wys, moet die student self ‘n SETA en NAMB goedgekeurde werkgewer werf. Ajani sal nogsteeds die kontrakregistrasie fasiliteer en ‘n vaktoets reël, dit is as die werkgewer die vereiste SETA en NAMB goedkeuring het.
 • Indien ‘n student ʼn derde maal onsuksesvol was in ʼn onderhoud wat deur Ajani gereël is, sal die student self verantwoordelikheid wees om ‘n SETA en NAMB goedgekeurde werkgewer/kontrakteur te werf. Ajani sal egter in bogenoemde gevalle steeds bystaan met die registrasie van ʼn leerlingkontrak asook die aflê van ʼn vaktoets.
 • Indien ‘n leerling deur ‘n werkgewer ontslaan word of bedank (by wie Ajani hom/haar geplaas het) sal die student nie deur Ajani geherplaas word nie. Ajani sal ook nie verantwoordelik gehou word vir enige kontraktuele en/of praktiese werkstyd kwessies wat hieruit mag ontstaan nie. Die student is dan self verantwoordelik vir die oordrag van die NAMB/SETA leerlingkontrak.
 • Sou ʼn student van werkgewer verander moet die NAMB/SETA-leerlingkontrak na die nuwe werkgewer oorgedra word. Ajani en die SETA moet daarvan in kennis gestel word. Dit is die student se verantwoordelikheid om die SETA te kontak om die leerlingkontrak oor te dra. Volgens die merSETA beleid mag die leerling nie by die volgende werkgewer begin werk alvorens die oordrag nie by die merSETA geregistreer is nie.
 • Indien ‘n student nie sy volledig geslaagde N2-kwalifikasie het na die voltooiing van sy/haar institusionele opleiding by die kollege, mag Ajani nie ‘n student plaas nie. Dit is die student se verantwoordelikheid om Ajani te kontak sodra hy/sy die volledig geslaagde N2 het.
 • ‘n N2-sertifikaat / N2-bewys van geslaagde resulate is ‘n voorvereiste vir ‘n student om geplaas te word. Indien ‘n student sy eie werkgewer werf sonder sy/haar volledige N2, moet Ajani eersdaags in kennis gestel word en die Ajani Vrywaringsvorm Eie Werkgewer en NAMB/SETA werkplekgoedkeuring moet geteken word. Ajani sal nie verantwoordelik gehou word vir enige komplikasies wat uit hierde leerlingooreenkoms mag ontstaan nie.
 • Sou ‘n student sy eie werkgewer werf en nalaat om Ajani in kennis te stel, sal Ajani nie verantwoordelik gehou word vir ‘n SETA-leerlingkontrak wat nie geregistreer is nie, of enige ander kontraktuele/praktiese werkstyd kwessies wat hieruit mag ontstaan nie.
 • Die SETA sal slegs ‘n vaktoetsdatum uitreik met die ontvangs van bewys van betaling.
 • ‘n Student het 3 pogings om hom/haar as bevoegd te verklaar. Daar moet ‘n tydperk van ten minste 1 maand tussen die verskillende pogings verloop.
 • NAMB en die QCTO is Suid-Afrika se regulatoriese liggame bo die 23 SETA’s in die land en is onder andere verantwoordelik vir die uitreik van Rooiseël-sertifikate. Die gemiddelde tydperk vir die uitreik van ‘n sertifikaat is 6 maande.