V: Wanneer kwalifiseer ek om geplaas te word?

A: Jy kwalifiseer vir plasing wanneer jy jou volledige N2-kwalifikasie het, jou institusionele opleiding by die kollege voltooi het en jou rekening by die kollege ten volle opbetaal is.

V: Waar gaan ek geplaas word?

A: Jy kan enige plek binne die grense van Suid-Afrika geplaas word, afhangende die beskikbaarheid van poste by SETA en NAMB goedgekeurde werkgewers. Akkommodasie word self gereël. Waar twee of meer studente by dieselfde werkgewer werksaam is, deel studente dikwels akkommodasie t.w.v kostebesparing.

Indien jy ‘n onderhoud/werksaanbod deur Ajani gereël van die hand wys, sal jy self verantwoordelik wees om ‘n SETA en NAMB goedgekeurde werkgewer te werf. Ajani sal nogsteeds die registrasie van die leerlingkontrak help fasiliteer mits dit die werkgewer se goedkeuring dra.

V: Moet ek ‘n plasingsfooi betaal om geplaas te word?

A: Nee. Die Ajani plasingsdiens is gratis aan die spesifieke opleidingsverskaffer.

V: Hoe werk die onderhoude?

A: As jy aan die minimum plasingsvereistes voldoen kan ons vir jou werk soek. Ajani bemark aan sy databasis van werkgewers die beskikbaarheid van studente wat geplaas kan word. Werkgewers wat kapasiteit en goedkeuring vir vakleerlinge op daardie stadium het, reageer deur CV’s aan te vra. Ajani stuur die beskikbare studente se CV’saan die werkgewers en laat weet wie hul vir onderhoude wil sien.

Onderhoude vind volgens die vereistes van die werkgewer plaas.

V: Wat behels die NAMB/SETA leerlingkontrak en hoe lank neem dit?

A: ‘n Leerlingkontrak word tussen die betrokke SETA, werkgewer en die leerling opgetrek. Die kontrak is geldig vanaf die begindatum wat die leerling begin het (mits die vereiste SETA en NAMB goedkeuring in plek is) en verstryk na ‘n tydperk. Indien die goedkeuring nie in plek is nie; kan die kontrak nie geregistreer word nie en is sy prakties streng gesproke nie geldig nie. Die merSETA mag ‘n leerlingkontrak ‘n maksimum van 6 maande terugdateer. (Hierdie mag verskil van SETA tot SETA.)

Indien ‘n leerling by ‘n werkgewer werksaam is wat aansoek gedoen het vir die vereiste SETA en NAMB werkplekgoedkeuring, moet die begindatum eers bepaal word wanneer die goedkeuring afgehandel is. Die kontrak moet ook eers wanneer die werkplek goedgekeur is, teruggedateer word.

Hierdie mag verskil van SETA tot SETA.

V: Hoe lank moet ek by die werkgewer werk?

A: Alle Ajani studente volgens NAMB/SETA moet ‘n minimum tydperk van 12 maande werk.

V: Wie is verantwoordelik vir die akkommodasiekoste gedurende my praktiese werkstyd by die werkgewer?

A: Akkommodasiekoste is vir jou persoonlike rekening. Daar is wel werkgewers wat aan studente akkommodasie voorsien, maar hierdie is die uitsondering tot die reël. Hulle is onder geen verpligting om dit te doen nie. Ons beveel aan dat waar een of meer leerlinge by dieselfde werkgewer saam is, om saam te woon en akkommodasiekoste te deel.

V: Wat is die werkgewer se verantwoordelikheid gedurende my praktiese werkstyd?

A: Die werkgewer (mentor, voorman, produksiebestuurder of ingenieursbestuurder ens.) moet jou gedurende jou praktiese werktyd monitor en begelei, gebaseer op die modules in jou rekordboek/logboek gelys (opleiding by kollege ontvang). Die rekordboek/logboek moet volledig deur jouself en jou werkgewer afgeteken en gestempel word. Daar moet ook ‘n dienskontrak tussen jou werkgewer en jou self opgetrek word.

V:  Wat is my verantwoordelikheid gedurende my praktiese werkstyd by die werkgewer?

A: Jy moet die werkgewer se beleid en reëls gehoorsaam en jouself oopstel om opgelei en begelei te word.  Enige wangedrag wat tot die beïndiging van jou dienste kan lei, sal tot gevolg hê dat jy jou eie SETA en NAMB goedgekeurde werkgewer sal moet werf. ONTHOU dat jou leerlingkontrak dan reeds begin het en dat jy by ‘n ander werkgewer moet werk wat by dieselfde SETA werkplekgoedkeuring het as jou vorige werkgewer om jou prakties af te handel.

V: Watter tipe salaris kan ek te wagte wees wanneer ek by die werkgewer begin werk?

A: ‘n Goeie riglyn vir werkgewers m.b.t. leerlingsalarisse is die MEIBC (Metal and Engineering Industry Bargaining Council) wat +- R4700 per maand is. Maar die salaris is die werkgewer se keuse. Baie organisasies se oortydbetaling-struktuur aan leerlinge is baie goed.

V: Ek het my eie werkgewer gevind, wat nou?

A: Voordat jy ‘n werksaanbod by die werkgewer aanvaar, kontak asseblief eers vir Ajani. Ons moet verseker die werkgewer het die vereiste SETA en NAMB goedkeuring in plek sodat jou SETA- leerlingkontrak geregistreer sal kan word. Ajani kan die werkplekgoedkeuringproses fasiliteer, sou die werkgewer dit verkies en samewerking toon. Ajani kan ongelukkig geen waarborg gee of die werkgewer wel die goedkeuring sal ontvang nie.

V: Indien ek my eie werkgewer gewerf het, wat moet ek die werkgewer vra?

A: Stel vas of die werkgewer SETA en NAMB goedkeuring vir jou betrokke ambag het en by watter SETA hierdie goedkeuring is;

 1. Indien hulle nie het nie, vra hulle:
 • Oor die toerusting en gereedskap wat hulle het/gebruik – is dit dieselfde as dit waarin jy by die kollege opgelei is?
 • Het hul gekwalifiseerde ambagsman/ne in jou betrokke ambag op die perseel?
 • Het hul ‘n redelike werkswinkel / fabriek?

Indien meeste van die antwoorde by Nr.2 JA is, is die kanse goed dat hulle SETA en NAMB werkplekgoedkeuring sal ontvang.

Kontak asseblief vir Ajani en voorsien aan ons die werkgewer se kontakbesonderhede. Ons kan die SETA en NAMB werkplekgoedkeuring help fasiliteer – teen ‘n fooi – met die werkgewer se toestemming en samewerking.

Ons wil ook graag aan die werkgewer Ajani se prosesse en prosedures verduidelik.

V: Ek is huidiglik werksaam en geregistreer by ‘n SETA en NAMB goedgekeurde werkgewer, maar het ‘n beter aanbod by ‘n ander werkgewer ontvang wat by dieselfde SETA goedgekeur is. Wat staan ek te doen?

A: Dit is in orde. Dit is egter jou eie verantwoordelikheid om toe te sien dat die SETA oodragdokument deur beide werkgewers geteken is en deur die SETA geregistreer word. Jy mag nie by werkgewer B begin werk alvorens hierdie registrasie van oordrag nie deur die SETA afgehandel is nie.

V: Watter en hoeveel N2-vakke word vir ‘n vaktoets vereis?

A: ‘n Viervak N2 word vereis.

 • Met die merSETA is Wiskunde en Vakteorie ‘n vereiste met twee ander relevante vakke soos Tegniese Tekeninge en Wetenskap.

Bogenoemde is ‘n vereiste vir die merSETA, Agriseta, Foodbevseta, TETA en W&R. Dit mag verskil van SETA tot SETA. Hierdie is onderhewig aan veranderinge sonder kennisgewing soos nasionaal deur NAMB voorgeskryf.

‘n Slaagsyfer van 40% en hoër word egter vir verdere N-studies vereis.

V: Indien ek 40% en hoër in Gr.11 vir ‘n relevante vak gehad het, kwalifiseer dit as N2?

A: Slegs een relevante vak van 40% en hoër in Gr.11 mag na‘n N2 oorgeskakel word. Slegs twee relevante vakke van 40% en hoër in Gr. 12 mag na ‘n N3 oorgeskakel word.

Bogenoemde is ‘n vereiste vir die merSETA, Agriseta, Foodbevseta, TETA en W&R. Dit mag verskil van SETA tot SETA. Hierdie is onderhewig aan veranderinge sonder kennisgewing soos nasionaal deur NAMB voorgeskryf.

‘n Slaagsyfer van 40% en hoër word egter vir verdere N-studies vereis.

V: Indien ek tussen 33.3% and 39% vir ‘n relevante vak in Gr.12 verwerf het, dien dit as geslaagd?

A: Volgens die merSETA word ‘n punt tussen 33.3 % en 39% in Gr.12 as ‘n N2 erken en kan ‘n leerling vaktoets skryf.

Bogenoemde is ‘n vereiste vir die merSETA, Agriseta, Foodbevseta, TETA en W&R. Dit mag verskil van SETA tot SETA. Hierdie is onderhewig aan veranderinge sonder kennisgewing soos nasionaal deur NAMB voorgeskryf.

‘n Slaagsyfer van 40% en hoër word egter vir verdere N-studies vereis.

V: Hoe lank neem dit voordat ek ‘n vaktoetsdatum kan ontvang?

A: Die proses neem enige iets tussen 2 en 6 weke. Sodra die SETA die aansoek goedgekeur is en alles is in orde, word ‘n vaktoetsdatum uitgereik. Die datum is onderhewig aan die beskikbaarheid by die vaktoetssentrums.

V: Wat is die koste vir die vaktoets en voorbereiding?

A: Die koste wissel van sentrum tot sentrum. Maar ‘n 2 weke voorbereiding by die toetssentrum en die toets beloop sowat R7000 – R8000 gesamentlik.

Die leerder kry ook 2 weke gratis assessering by Ajani se opleidingsinstelling wat sy vaktoetsvoorbereiding voorafgaan. Hierdie moet self deur die leerling met die betrokke kollege gereël word.

V: Kan ek my vaktoetsaansoek dokumente pos?

A: Ja, maar die rekordboek moet asseblief eers na die kollege per e-pos gestuur word om te verseker dit is korrek en volledig voltooi. As een blokkie in die rekordboek nie voltooi is nie, sal die SETA dit nie aanvaar nie.

V: Wie reël die 2 weke gratis assessering by Ajani se opleidingsinstelling?

A: Alle leerlinge moet self hul assessering met die kollege reël.

Q: Aan wie moet ek die vaktoetskoste betaal?

A: Die betaling vir die vaktoets en voorbereiding moet direk aan die vaktoetssentrum betaal word. Die SETA vereis ‘n bewys van betaling voordat ‘n datum uitgereik word.

V: Wat moet ek saamneem na die toetssentrum?

A: Veiligheidsklere en toerusting, pen, papier, grafiekboek en ID.

V: Indien ek nie my toets die eerste maal slaag nie, hoe doen ek heraansoek?

A: Indien jy nie jou toets die eerste maal geslaag het nie of jy moet weer skryf, kontak asseblief vir Ajani om ‘n vaktoetsaansoekvorm te voltooi.

V: Hoe lank neem dit voor my Rooiseël-sertifikaat uitgereik word?

A: Hierdie proses kan enige iets tussen 0 en 6 maande neem. NAMB en die QCTO is die regulatoriese liggame bo die 23 SETA’s in die land en is ondere andere verantwoordelik vir die uitreik van die land se Rooiseël-sertifikate. Ajani het geen beheer oor hoe lank die uitreik van Rooiseël-sertifikate neem nie.

V: Wie is verantwoordelik vir die uitreik van my Rooiseël-sertifikaat?

A: NAMB (National Artisans Moderating Body) en die QCTO (Quality Council for Trades and Occupation) is die regulatoriese liggame bo die 23 SETA’s in die land en is ondere andere verantwoordelik vir die uitreik van die land se Rooiseëls. Hulle stel die SETA’s in kennis dat die Rooiseël-sertifikate gereed is vir afhaal. Die SETA’s voorsien die Rooiseël-sertifikate direk aan jou via die pos of Ajani sal jou kontak om dit by hulle te kom afhaal. Tensy jou vaktoetsfunksie deur jou werkgewer behartig is, sal die reëlings deur hulle geskied.

V: Wat is die voorvereistes om te kan aansoek doen vir vaktoets?

A: Indien jou aansoek deur die merSETA geskied is die volgende van toepassing:

 • Opbetaalde rekening by die opleidingsinstelling.
 • Voltooide formele institutionele opleiding
 • Volledig afgetekende logboek deur die Ajani se opleidingskollege die werkgewer en jouself.
 • SETA-leerlingkontrak
 • Tydstate
 • Bewys van geslaagde N2-kwalifikasie (Mag verskil van SETA tot SETA en is onderhewig ana veranderinge deur NAMB.)
 • NAMB mag ‘n detail diensbrief van die werkgewer ook versoek.